Εμπορικό Λιμάνι

Ο Οργανισμός Λιμένος  Πατρών διαθέτει στο Βόρειο Λιμάνι εγκαταστάσεις,  μηχανήματα και προσωπικό που μπορούν να εξυπηρετήσουν τη διακίνηση φορτίων . Επίσης διαθέτει υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο για εναπόθεση γενικού φορτίου. Η λειτουργία τελωνειακής υπηρεσίας επιτρέπει τη διακίνηση  εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμάτων.

Επίσης διαθέτει 3 γεφυροπλάστιγγες  (δύο στο Νότιο Λιμάνι και μία στο Βόρειο) για έλεγχο βάρους των οχημάτων και ζύγιση φορτίων.

Όλες οι παρεχόμενες από τον Ο.Λ.ΠΑ   υπηρεσίες προς τους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων κατατάσσονται σε 4 τιμολογιακές κατηγορίες όπως ορίζεται με την απόφαση 48058/ΕΓΔΕΚΟ 1680.

Α. Δικαιώματα κατάληψης λιμενικού χώρου-προσωρινής αποθήκευσης εμπορευμάτων

Β. Δικαιώματα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων- στάθμευσης αυτοκινήτων

Γ. Δικαιώματα χρήσης μηχανημάτων

Δ. Δικαιώματα παροχής λοιπών λιμενικών υπηρεσιών (παροχή νερού, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος)

Με τον κανονισμό και τιμολόγιο 48058 ρυθμίζονται τα σχετικά με την προσόρμιση, παραβολή,  πρυμνοδέτηση  και ελλιμενισμό των πάσης φύσεως πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων στην κατά νόμο θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε., καθώς και ειδικό τέλος διέλευσης επιβατών.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2610-273896