Διακήρυξη Διαγωνισμού για “Συντήρηση-Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Νοτίου λιμένα Πατρών”
08-07-2019

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Συντήρηση-Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Νοτίου λιμένα Πατρών”

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη 23/07/2019 , ώρα 10.00π.μ.

Αποσφράγιση προσφορών: Παρασκευή 26/07/2019, ώρα 10.00π.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής.

Δείτε το ΤΕΥΔ σε μορφή word και σε μορφή pdf

Δείτε εδώ το Τεύχος Προϋπολογισμού.

Δείτε εδώ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Δείτε εδώ το Τεύχος Προμέτρησης Εργασίων.

Δείτε εδώ σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα.

Δείτε εδώ Σχέδιο Χωροθέτησης επιφανειών οδοστρωμάτων προς ανακατασκευή.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Τυπικής Διατομής Οδού.

Δείτε εδώ την Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ.

Δείτε εδώ την Περιβαλλοντική Ενημέρωση Αναδόχων.

Δείτε εδώ τη Δήλωση Συμμόρφωσης Αναδόχου.

Δείτε εδώ το Εντυπο Εκπαίδευσης Οικονομικού Φορέα.

Δείτε εδώ το τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας.

Δείτε εδώ τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας.

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης.