Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Χώρων Αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.
24-04-2019

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για  την “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Χώρων Αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε. σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων από έκνομες ενέργειες [ISPS].

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διεξαγωγής διαγωνισμού: 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική Περίληψη Διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη Διαγωνισμού.

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης σε μορφή pdf και σε μορφή zip αρχείου το οποίο περιέχει επιπλέον και το αρχείο σε xml μορφή.