Loading...
 Start Page

ΕΣΠΑ 2014-2020

 

«Αναβάθμιση Ασφάλειας Λιμένα Πατρών»

 

Η πράξη «Αναβάθμιση Ασφάλειας Λιμένα Πατρών» πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Υποέργο 1: Διαμόρφωση χώρου περιπολίας και επιτήρησης Νότιου Λιμένα Πατρών

Διαμόρφωση εσωτερικού περιβόλου περιπολίας που καλύπτει τον κύριο χώρο του νότιου λιμανιού, στον οποίο μπορούν να περιπολούν οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος στο χώρο των εγκαταστάσεων-λειτουργιών του λιμένα οποιουδήποτε τρίτου. Διαμορφώθηκε ο χώρος εσωτερικά της (υπάρχουσας) εξωτερικής περίφραξης σε πλάτος 5 μέτρων, σε διάδρομο περιπολίας. Τα έργα περιέλαβαν χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, επίστρωση με υλικά λατομείων και τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Για την οριοθέτηση του χώρου αυτού (και τον διαχωρισμό του από τον χώρο του λιμένα) τοποθετήθηκαν προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος μορφής αντεστραμμένου ταυ μήκους 4 μέτρων (το καθένα) ύψους 100 εκατοστών, με πλάτος βάσης 150 εκατοστών επί των οποίων στηρίχθηκαν φύλλα Plexiglas, ώστε να δημιουργηθεί ένα διαχωριστικό συνολικού ύψους περίπου 3 μέτρων. Η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων έγινε πάνω σε επίπεδο/βάση που δημιουργήθηκε από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Το συνολικό μήκος της κατασκευής οριοθέτησης είναι 1450 περίπου μέτρα. Ο χώρος περιπολίας επιτηρείται και ηλεκτρονικά από κάμερες οι οποίες τοποθετήθηκαν σε χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού ύψους 12 μέτρων και για τη λειτουργία τους κατασκευάστηκαν το απαραίτητο δίκτυο.

Υποέργο 2: Εξοπλισμός εποπτείας θαλάσσιου και χερσαίου χώρου και ελέγχου οχημάτων, επιβατών και αποσκευών

1. Για την επιτήρηση του περιβόλου περιπολίας και του εσωτερικού χώρου του λιμένα εγκαταστάθηκαν κάμερες και ο κατάλληλος εξοπλισμός και λειτουργικό σύστημα (CCTV video analytics), για τον εντοπισμό περιστατικών ασφαλείας. Εγκαταστάθηκαν 7 κάμερες στο χώρο περιπολίας, 5 κάμερες στον ελεύθερο χώρο, 4 κάμερες στον ελεγχόμενο χώρο, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό.

2. Για την παρακολούθηση /επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου του λιμένα εγκαταστάθηκε σύστημα εντοπισμού (radar), με τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό που επιτρέπει τον άμεσο ακριβή εντοπισμό οποιουδήποτε πλωτού στόχου, και την επικοινωνία μαζί του (φωνητική) για την αναγνώρισή του.

3. Για τον έλεγχο του πλαισίου (κάτω μέρους) των οχημάτων στις εισόδους προς τους χώρους επιβίβασης στα πλοία, τοποθετήθηκαν κατάλληλες συσκευές σάρωσης, αποτύπωσης, καταγραφής και σύγκρισης, που αναγνωρίζουν οποιαδήποτε επέμβαση έχει γίνει (π.χ. δημιουργία κρύπτης ) στο τμήμα αυτό του αυτοκινήτου και ενημερώνουν το προσωπικό ασφάλειας. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στους δύο διαδρόμους του προελέγχου στο χώρο επιβίβασης στα πλοία και περιλαμβάνει τα όργανα αποτύπωσης, το συνοδευτικό εξοπλισμό και το λογισμικό λειτουργίας του.

4. Για τον έλεγχο των επιβατών, πριν την είσοδό τους στον χώρο επιβίβασης στα πλοία, εγκαταστάθηκαν μαγνητικές πύλες ελέγχου (3 τεμάχια) και συσκευές ελέγχου χειρός (3 τεμάχια) ενώ για τις αποσκευές (χειραποσκευές ή βαλίτσες), συσκευές x-ray (3 τεμάχια). Για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο « ζευγών» μαγνητικής πύλης – συσκευής x-ray έγινε προμήθεια δύο προκατασκευασμένων οικίσκων.

«Βελτίωση Υποδομών Βόρειου Λιμένα Πατρών»

 

Την 16η Σεπτεμβρίου 2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου  «Βελτίωση Υποδομών Βόρειου Λιμένα Πατρών»  προϋπολογισμού   1.400.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης των υποδομών και εγκαταστάσεων στο βόρειο λιμένα Πατρών και πιο συγκεκριμένα:

  • Στη βόρεια λιμενολεκάνη, θα συμπληρωθούν οι υποδομές ασφαλούς προσέγγισης των πλοίων στα κρηπιδώματα, με την εγκατάσταση περισσότερων προσκρουστήρων.
  • Στο χερσαίο χώρο υπάρχει υπόστεγο, το οποίο εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του λιμένα και κυρίως τις μεταφορές εμπορευμάτων (προσωρινή αποθήκευση). Στο εν λόγω υπόστεγο, επιφάνειας 3100,0 τετραγωνικών μέτρων, θα γίνουν επεμβάσεις ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού και αντικατάστασή της στέγης από αμιαντοτσιμέντο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Στη συνέχεια θα γίνουν εργασίες συντήρησης / βελτίωσης  των εγκαταστάσεών του (ηλεκτρικές, πυροπροστασίας, κλπ.) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού.
  • Θα εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (250 KVA) στον υπάρχοντα Υποσταθμό μέσης τάσης και θα κατασκευαστεί ηλεκτρικό δίκτυο σύνδεσης  του Ηλ. Υποσταθμού με την παροχή της Πύλης Νο7 (βόρεια προβλήτα), που θα τροφοδοτεί τις  εγκαταστάσεις  ασφαλείας (φωτισμός) στο Βόρειο λιμάνι σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.
  • Θα διαμορφωθεί ρεύμα εισόδου στην Πύλη Νο7 μήκους 20,00μ περίπου, για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης στον βόρειο προβλήτα βαρέων οχημάτων που προσεγγίζουν από νότια διεύθυνση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και πιστώσεις του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. με τίτλο Πράξης «Βελτίωση υποδομών Βορείου Λιμένα Πατρών». Συγκεκριμένα, το συμβατικό ποσό προ ΦΠΑ (829.898,69€) χρηματοδοτείται  μέσω  της  Συλλογικής  Απόφασης  Σ.Α.Ε.Π.0011  (κωδ. Ενάριθμου 2017ΕΠ00110006) από το ΕΤΠΑ και το ποσό του ΦΠΑ (199.175,69€) από πιστώσεις του ΟΛΠΑ ΑΕ αντίστοιχα.

PATRAS PORT AUTHORITY S.A.

Port Services Building, South Port
P.C. 26333 - Patras/ Phone: +30 2610 365 135 / Fax: +30 2610 365 134 / Email: info@patrasport.gr

CENTRAL PATRAS PORT AUTHORITIES
Τηλ.: +30 2613 615 400

         

Login / Sitemap

Copyright © 2020 - 2024 Patras Port Authority