Loading...
 Start Page

TEN ECOPORT

Υπόβαθρο του Έργου

Το έργο TEN ECOPORT είναι εμπνευσμένο από ένα μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη βελτίωση της αειφόρου κινητικότητας των ανθρώπων και των ναύλων κατά μήκος του θαλάσσιου δικτύου. Με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα SEE συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στις Λιμενικές Αρχές των περιοχών της Αδριατικής, του Ιονίου και της Μαύρης Θάλασσας (π.χ. με τα έργα SEE MARINER – WATERMODE, SEETAC, ECOPORT8, GIFT κ.α.).

Συγκεκριμένα, το TEN ECOPORT έχει ως στόχο να επωφεληθεί από τα αποτελέσματα του ECOPORT8. Το ECOPORT8 έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επηρεάζουν τις λιμενικές αλλά και τις γύρω περιοχές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι υπο εξέταση λιμένες έχουν υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα.

Οι δραστηριότητες του έργου έχουν δημιουργήσει ένα πρώτο λιμενικό δίκτυο για τη δημιουργία, την ενδυνάμωση και τη μεταφορά συντονισμένων πρωτοβουλιών συνεργασίας για την οικολογική διαχείριση των θαλάσσιων διαδρομών. Εντούτοις, το έργο επισημαίνει τα εμπόδια για να καθοριστεί κοινή Περιβαλλοντική πολιτική εξαιτίας των διαφορετικών ρυθμιστικών συστημάτων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επιπλέον, το καθεστώς απαλλαγής από συμφωνίες που χαρακτηρίζει τις λιμενικές λειτουργίες κάνει επιτακτική τη μείωση του κόστους παραγωγής, με συνέπεια μια ακριβή πολιτική να μην εφαρμόζεται εκτός και αν επιβληθεί δια νόμου.

Μια δεύτερη μελέτη που εμπνέει το παρόν έργο είναι η εκτεταμένη διαδικασία αναθεώρησης της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T) κατά τα τελευταία χρόνια. Η κύρια καινοτομία που υποστηρίζει η νέα πολιτική του TEN είναι η έννοια του «κεντρικού δικτύου» ως μέρος της διττής προσέγγισης σχεδιασμού. Η προσέγγιση αυτή, η οποία υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ενδιαφερόμενα μέλη, έχει καθιερώσει τη σημασία των περιφερειακών δικτύων για τη καθορισμένη μελλοντική ανάπτυξη του TEN-T, προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και η οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Στην πραγματικότητα, μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και ειδικότερα εκείνων που προέρχονται από το Βαλκανικό χώρο, είναι η έλλειψη αποδοτικότητας της κινητικότητας των ατόμων. Είναι γνωστό ότι οι πτήσεις που συνδέουν αυτές τις Χώρες και τις Ιταλικές περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SEE συχνά περνούν μέσα από ένα ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, με υψηλό κόστος και μεγάλη διάρκεια ταξιδιού. Αυτή η κατάσταση καθορίζεται από την υπάρχουσα μετατόπιση των αξόνων που ξεχνούν εντελώς την Νότια Ευρώπη.

Αυτή τη στιγμή οι λιμένες αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες αύξησης της σχέσης μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και στην πραγματικότητα, στους λιμένες παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση στην κινητικότητα των επιβατών.

Συνεπώς, η ενίσχυση του Κεντρικού Περιφερειακού Θαλάσσιου Δικτύου (Core Regional SEA-Network), ως πρόδρομος των δικτύων TEN έχει οδηγήσει τη συνεργασία με το ECOPORT8 στην ενημερώσει των στόχων με αυτό το νέο όραμα.

 

Κύριοι Στόχοι του Έργου

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου TEN ECOPORT είναι:

  • Ενίσχυση της διασυνοριακής και διευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των λιμενικών περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναπτύσσοντας τη συνεργασία και την αποτελεσματική σχέση μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών (λιμενικές αρχές, τοπικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, εξωτερικούς φορεία και πολίτες των εμπλεκόμενων χωρών), με στόχο την ενίσχυση της ενιαίας πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των μεταφορών στο TEN.
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση ευφυούς περιβαλλοντικής λιμενικής διαχείρισης και πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση ολοκληρωμένων τεχνολογιών για την προστασία του περιβαλλοντικού κινδύνου ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τη βιοποικιλότητα και σε άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η επίτευξη των γενικών στόχων θα καταστεί δυνατή μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

  • Βελτίωση της ικανότητας των λιμενικών αρχών στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την περιβαλλοντική διαχείριση των λιμενικών περιοχών, με τον καθορισμό συγκεκριμένων κρίσιμων ζητημάτων, την εφαρμογή Συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης χρήσιμο για ένα κοινά αποτελεσματικό και βιώσιμο Λειτουργικό Περιβαλλοντικό Σχέδιο.
  • Προώθηση ομότιμης συζήτησης μεταξύ των ατόμων και των φορέων που εμπλέκονται στις λιμενικές διαδικασίες, με στόχο την παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής και αναθεώρησης βασισμένες στις βέλτιστες εμπειρίες και τα διδάγματα που αποκτήθηκαν από όλους του εμπλεκόμενους λιμένες.
  • Δημιουργία περιφερειακών/τοπικών πλατφόρμων που θα περιλαμβάνουν όλους τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις λιμενικές περιοχές και τις πόλεις που τις φιλοξενούν ώστε να εξασφαλίζονται πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εμπλεκόμενης περιοχής και να παρέχουν έγκαιρα σχέδια λύσης.
  • Παροχή καινοτόμων μεθοδολογιών και οργάνων για την καταγραφή των κρίσιμων ζητημάτων για κάθε εμπλεκόμενο λιμένα και επισήμανση των κοινών στοιχείων, ως βάση του Κοινού Σχεδίου Δράσης με στόχο την προστασία των λιμένων και των γύρω οικοσυστημάτων.
  • Παροχή συστήματος Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI) και άλλων συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT) για την ενημέρωση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS), ξεκινώντας από την εκτίμηση των αδυναμιών και των κινδύνων.
  • Δημιουργία βάσης πληροφοριών για την μεθοδολογία της έρευνας για την περιβαλλοντική προστασία των λιμένων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Προώθηση της διακρατικής ενίσχυσης ενός μόνιμου δικτύου TEN ECOPORT για την ανάπτυξη, ενίσχυση και διάδοση των συντονισμένων πρωτοβουλιών που είναι χρήσιμες για τη διακρατική στρατηγική οικολογικής διαχείρισης των λιμένων στη θαλάσσια λεκάνη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Καθιέρωση του διακρατικού θέματος ως μιας πολυκλαδικής Επιχειρησιακής Ομάδας για τη συγκέντρωση όλης της γνώσης και εμπειρίας που έχει αναπτυχθεί από το παρών έργο και από άλλες μελλοντικές εμπειρίες με σκοπό τη συνέχιση της στήριξης και της παροχής υπηρεσιών στους λιμένες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Οικονομικά στοιχεία – Διάρκεια Έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.478.500€, ενώ το ποσό που αντιστοιχεί στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ανέρχεται σε 100.100€.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια.

 

Τελευταία Νέα

Στα πλαίσια του προγράμματος TEN ECOPORT οργανώνεται στα Τίρανα (Αλβανία) στις 3 Απριλίου 2014 το 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Sustainable Development of the Sea-Corridors and Costal Waters”. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια σχετική ανακοίνωση καθώς και την πρόσκληση για υποβολή παρουσιάσεων (Call for Papers) με προθεσμία μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2014.

            

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

Κτίριο Υπηρεσιών Νότιου Λιμένα Πατρών
Τ.Κ. 26333 - Πάτρα / Τηλ.: 2610 365 135 / Fax: 2610 365 134 / Email: info@patrasport.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τηλ.: 2613 615 400

         

Login / Sitemap

Copyright © 2020 - 2024 Οργανισμός Λιμένος Πατρών