Βελτίωση Υποδομών Βόρειου Λιμένα Πατρών

 

 

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης των υποδομών και εγκαταστάσεων στο βόρειο λιμένα Πατρών και πιο συγκεκριμένα:

-          Στη βόρεια λιμενολεκάνη, θα συμπληρωθούν οι υποδομές ασφαλούς προσέγγισης των πλοίων στα κρηπιδώματα, με την εγκατάσταση περισσότερων προσκρουστήρων.

-          Στο χερσαίο χώρο υπάρχει υπόστεγο, το οποίο εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του λιμένα και κυρίως τις μεταφορές εμπορευμάτων (προσωρινή αποθήκευση). Στο εν λόγω υπόστεγο, επιφάνειας 3100,0 τετραγωνικών μέτρων, θα γίνουν επεμβάσεις ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού και αντικατάστασή της στέγης από αμιαντοτσιμέντο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Στη συνέχεια θα γίνουν εργασίες συντήρησης / βελτίωσης  των εγκαταστάσεών του (ηλεκτρικές, πυροπροστασίας, κλπ.) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού.

-          Θα εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (250 KVA) στον υπάρχοντα Υποσταθμό μέσης τάσης και θα κατασκευαστεί ηλεκτρικό δίκτυο σύνδεσης  του Ηλ. Υποσταθμού με την παροχή της Πύλης Νο7 (βόρεια προβλήτα), που θα τροφοδοτεί τις  εγκαταστάσεις  ασφαλείας (φωτισμός) στο Βόρειο λιμάνι σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.

-          Θα διαμορφωθεί ρεύμα εισόδου στην Πύλη Νο7 μήκους 20,00μ περίπου, για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης στον βόρειο προβλήτα βαρέων οχημάτων που προσεγγίζουν από νότια διεύθυνση. 

Σκοπιμότητα Έργου

Το λιμάνι της Πάτρας ως κύριος κόμβος του διευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις υποδομών για την υποδοχή και εξυπηρέτηση πλοίων και των εμπορευματικών μεταφορών. Υποδομές οι οποίες θα εξασφαλίζουν ασφάλεια και λειτουργικότητα. Οι χρήστες έχουν ανάγκη από έναν ασφαλή χώρο σε κάθε λιμάνι για τα φορτία τους που θα τους επιτρέπει να προγραμματίζουν και να υλοποιούν τις μεταφορές τους με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο. Οι ανάγκες του λιμένα εστιάζονται στην δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων πλοίων με αξιοποίηση όλων των λιμενικών του υποδομών και η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Η εγκατάσταση των προσκρουστήρων στη βόρεια προβλήτα λύνει το πρόβλημα της πρόσδεση/εξυπηρέτησης περισσότερων ή/ και μεγαλύτερου μήκους πλοίων. Αυτό αναβαθμίζει τις δυνατότητες του λιμένα στην εξυπηρέτηση, μειώνει πιθανές καθυστερήσεις και μπορεί να τους παρέχει ταχύτερα τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης των μεταφορικών δραστηριοτήτων. Η έλλειψη ενός χώρου αποθήκευσης/προσωρινής παραμονής εμπορευμάτων, αποτελούσε ένα μειονέκτημα για το λιμάνι. Η δημιουργία του, αναβαθμίζει τις υποδομές του και τις παρεχόμενες στους χρήστες του υπηρεσίες. Οι τροποποιήσεις στις ηλεκτρολογικές παροχές και η εγκατάσταση του Η/Ζ λύνει το πρόβλημα της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων ασφαλείας στη Βόρεια προβλήτα, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση της πράξης αφορούν την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού ή μεγαλύτερου μήκους πλοίων, την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών σε πλοία και επιχειρήσεις , με τις νέες βελτιωμένες δυνατότητες αποθήκευσης και ασφάλειας που ενισχύουν τις εμπορικές δραστηριότητες και αυξάνουν συνολικά την κίνηση του λιμένα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι όλος ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής της νότιας Ελλάδας, αφού οι εμπορευματικές μεταφορές μέσω του λιμένα της Πάτρας εξυπηρετούν κυρίως αυτή την περιοχή, παραγωγούς, επαγγελματίες και καταναλωτές.