Αναβάθμιση Ασφάλειας Λιμένα Πατρών

 

 

 

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

α. την διαμόρφωση εσωτερικού διαδρόμου περιπολίας που θα καλύπτει τον κύριο χώρο του νότιου λιμανιού, στον οποίο θα μπορούν να περιπολούν οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος στο χώρο των εγκαταστάσεων-λειτουργιών του λιμένα οποιουδήποτε τρίτου. Θα διαμορφωθεί ο χώρος εσωτερικά της (υπάρχουσας) εξωτερικής περίφραξης σε πλάτος 5 μέτρων, σε διάδρομο περιπολίας. Τα έργα περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίας διαμόρφωσης του χώρου, επίστρωση με υλικά λατομείων και τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Για την οριοθέτηση του χώρου αυτού (και τον διαχωρισμό του από τον χώρο του λιμένα) θα τοποθετηθούν προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος μορφής αντεστραμμένου ταυ μήκους 4 μέτρων (το καθένα) ύψους 100 εκατοστών, με πλάτος βάσης 150 εκατοστών επί των οποίων θα στηριχθούν φύλλα Plexiglas , ώστε να δημιουργηθεί ένα διαχωριστικό συνολικού ύψους περίπου 3 μέτρων. Η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων θα γίνει πάνω σε επίπεδο/βάση που θα δημιουργηθεί από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Το συνολικό μήκος της κατασκευής οριοθέτησης είναι 1450 περίπου μέτρα. Ο χώρος περιπολίας θα επιτηρείται και ηλεκτρονικά από κάμερες οι οποίες θα τοποθετηθούν σε χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού ύψους 12 μέτρων και για τη λειτουργία τους θα κατασκευασθεί το απαραίτητο δίκτυο.

β.Για την επιτήρηση του διαδρόμου περιπολίας και του εσωτερικού χώρου του λιμένα θα εγκατασταθούν κάμερες και ο κατάλληλος εξοπλισμός και λειτουργικό σύστημα (CCTV video analytics), για τον εντοπισμό περιστατικών ασφαλείας. Θα εγκατασταθούν 7 κάμερες στο χώρο περιπολίας, 5 κάμερες στον ελεύθερο χώρο, 4 κάμερες στον ελεγχόμενο χώρο, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό.

γ.Για την παρακολούθηση /επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου του λιμένα θα εγκατασταθεί σύστημα εντοπισμού (radar), με τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό που θα επιτρέπει τον άμεσο ακριβή εντοπισμό οποιουδήποτε πλωτού στόχου, και την επικοινωνία μαζί του (φωνητική) για την αναγνώρισή του.

δ. Για τον έλεγχο του πλαισίου (κάτω μέρους) των οχημάτων στις εισόδους προς τους χώρους επιβίβασης στα πλοία, θα τοποθετηθούν κατάλληλες συσκευές σάρωσης, αποτύπωσης, καταγραφής και σύγκρισης, που θα αναγνωρίζουν οποιαδήποτε επέμβαση έχει γίνει (π.χ. δημιουργία κρύπτης ) στο τμήμα αυτό του αυτοκινήτου και θα ενημερώνει το προσωπικό ασφάλειας. Το σύστημα θα εγκατασταθεί στους δύο διαδρόμους – πύλες εισόδου στο χώρο επιβίβασης στα πλοία και περιλαμβάνει τα όργανα αποτύπωσης, τις εργασίες και κατασκευές εγκατάστασης που απαιτούνται και το λογισμικό λειτουργίας του.

ε. Για τον έλεγχο των επιβατών, πριν επιβιβαστούν σε πλοία ή σε υδροπλάνα, θα εγκατασταθούν μαγνητικές πύλες ελέγχου (3 τεμάχια) και συσκευές ελέγχου χειρός (3 τεμάχια) ενώ για τις αποσκευές (χειραποσκευές ή βαλίτσες) συσκευές x-ray (3 τεμάχια) . Για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο « ζευγών» μαγνητικής πύλης – συσκευής x-ray θα γίνει προμήθεια δύο προκατασκευασμένων οικίσκων.

Σκοπιμότητα Έργου

Η σκοπιμότητα του έργου προκύπτει από τις υποχρεώσεις του λιμανιού ως λιμάνι διεθνούς σημασίας ενταγμένο στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, που πρέπει να διαθέτει  σύγχρονες υποδομές εξυπηρέτησης /διευκόλυνσης των δραστηριοτήτων του και να  εφαρμόζει μέτρα και μέσα που εξασφαλίζουν  το επίπεδο ασφάλειας που οι διεθνείς συνθήκες και κανονισμοί επιβάλλουν.

Το πρόβλημα της  φύλαξης και της ασφάλειας υποδομών, εγκαταστάσεων και λειτουργιών, όπως και του ελέγχου των μετακινουμένων για εντοπισμό επικίνδυνων αντικειμένων (ή αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν φόβο, πανικό, κ.λ.π.) παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξυμένο λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, τις εμπόλεμες περιοχές και σε άλλες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Τα περιστατικά τρομοκρατίας που σημειώνονται, η μαζική μετανάστευση ανθρώπων και η προσπάθειά τους να φθάσουν με κάθε μέσο στις χώρες της Δυτικής και Βόρειας  Ευρώπης (κυρίως), δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στις εξόδους της χώρας  και φυσικά στο λιμάνι της Πάτρας, και αυξάνουν τις υποχρεώσεις τους για ενίσχυση των λαμβανόμενων μέτρων και των χρηισμοποιούμενων μέσων. Οι διεθνείς κανονισμοί  επιβάλλουν συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες για την φύλαξη των λιμανιών και τον έλεγχο των οχημάτων, των επιβατών και αποσκευών τους. Το λιμάνι είναι υποχρεωμένο, ως λιμάνι πύλη της χώρας και του ΔΕΔ-Μ να λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα και να εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.

Τα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης  είναι πολλαπλά. Η κάλυψη των απαιτήσεων των υποχρεώσεων του σε σχέση με τη θέση του στο λιμενικό σύστημα της χώρας ( Δυτική πύλη) και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αποτελεί σημαντικό όφελος που αναβαθμίζει τη θέση και το  ρόλο του. Η βελτίωση των υποδομών φύλαξης των χώρων του και η αναβάθμιση των μέσων ελέγχου των διακινουμένων, που εξασφαλίζει ταχύτητα και  ασφάλεια  για τους ελεγχόμενους, με πλήρη προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου.