Δομή του Οργανισμού

Η δομή του Οργανισμού, αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμά του, και είναι αυτή που περιγράφεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ) της Εταιρείας (ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 831.1/09/03 – ΦΕΚ 412Β/09-04-2003 – με την αυτονόητη επισήμανση της κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων που προβλέπονταν εκεί).

Ανάλυση Προσωπικού κατά κλάδο Εκπαίδευσης (01/2015)

ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) 8
ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) 5
ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 19
ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) 5
Σύνολο 37

 

Οργανόγραμμα και Στοιχεία Υπηρετούντων

Από εδώ  μπορείτε να κατεβάσετε σε μoρφή pdf αρχείων:

α) το Οργανόγραμμα του ΟΛΠΑ Α.Ε.,

β) τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. καθώς και

γ) τα στοιχεία (ονόματα, ιδιότητες και τηλέφωνα) των υπηρετούντων στον ΟΛΠΑ Α.Ε.