Δομή του Οργανισμού

Η δομή του Οργανισμού, αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμά του και είναι αυτή που περιγράφεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ) της Εταιρείας ( ΦΕΚ 2828Β/11-08-2017 ).

Ανάλυση Προσωπικού κατά κλάδο Εκπαίδευσης (08/2017)

ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) 8
ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) 6
ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 18
ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) 5
Σύνολο 37

 

Οργανόγραμμα και Στοιχεία Υπηρετούντων

Από εδώ  μπορείτε να κατεβάσετε σε μoρφή pdf αρχείων:

α) το Οργανόγραμμα του ΟΛΠΑ Α.Ε .,

β) τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. καθώς και

γ) τα στοιχεία (ονόματα, ιδιότητες και τηλέφωνα) των υπηρετούντων στον ΟΛΠΑ Α.Ε.