Οργανισμός

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ, ως διάδοχη νομική μορφή του Λιμενικού Ταμείου Πατρών, όπως προέκυψε μετά την ψήφιση του ν.2932/2001, είναι μονομετοχική Εταιρεία του Δημοσίου, υπαγόμενη στο ΤΑΙΠΕΔ  ( 2996/12-11-2012 ).

Η δομή, η Διοίκηση και η εν γένει λειτουργία του Οργανισμού διέπεται από το Καταστατικό του ν.2932/2001  όπως αυτό έχει έκτοτε τροποποιηθεί, (ΦΕΚ 2828Β/11-08-2017), και συμπληρωματικά από τον ν.2190/1920.