Πιστοποιήσεις

Ποιότητα – Πιστοποίηση ISO

Η Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο ISO 9001:2008 για το Πεδίο Εφαρμογής “Φόρτωση – Εκφόρτωση στερεών χύδην φορτίων”.

Η ανωτέρω Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Διαδικασία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του TÜV AUSTRIA CERT.