E.S.P.O

O Ο.Λ.Π.Α από το 2010 είναι μέλος  του E.S.P.O

Ο Οργανισμός  Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων Λιμένων ιδρύθηκε το 1993. Αντιπροσωπεύει τις λιμενικές αρχές, τις Ενώσεις  Λιμένων  και τις διοικήσεις των λιμένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας. Ο E.S.P.O έχει επίσης μέλη ως παρατηρητές.

Ο E.S.P.O διασφαλίζει ότι οι θαλάσσιοι λιμένες έχουν μια σαφή φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Οργανισμός προωθεί τα κοινά συμφέροντα των μελών της σε όλη την Ευρώπη και βρίσκεται  επίσης σε διάλογο με τους ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των λιμενικών και ναυτιλιακών.

Ο ESPO λειτουργεί μέσω μιας μόνιμης γραμματείας στις Βρυξέλλες, της Γενικής Συνέλευσης , της Εκτελεστικής επιτροπής και 8 εξειδικευμένων  επιτροπών.