Διακήρυξη Διαγωνισμού για “Αποκατάσταση θωράκισης Βορείου τμήματος κυματοθραύστη Βορείου Λιμένα Πατρών”
21-11-2019

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Αποκατάσταση θωράκισης Βορείου τμήματος κυματοθραύστη Βορείου Λιμένα Πατρών”.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 09/12/2019 , ώρα 10.00π.μ.

Αποσφράγιση προσφορών: Παρασκευή 13/12/2019, ώρα 10.00π.μ.

Δείτε εδώ την σχετική Περίληψη.

Δείτε εδώ την διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Σύμβασης.

Δείτε εδώ τον Συνοπτικό Προϋπολογισμό του Έργου.

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό του Έργου.

Δείτε εδώ το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς.

Δείτε εδώ το έντυπο Εκπαίδευσης Οικονομικού Φορέα.

Δείτε εδώ την Δήλωση Συμμόρφωσης Αναδόχου.

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δείτε εδώ την Περιβαλλοντική Ενημέρωση Αναδόχων.

Δείτε εδώ την Προμέτρηση Έργου

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Δείτε εδώ την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Δημοπράτησης.

Δείτε εδώ το Τοπογραφικό Διάγραμμα Κυματοθραύστη Β. Λιμένα.

Δείτε εδώ την Τυπική Διατομή.