Διακήρυξη Διαγωνισμού για “Κατασκευή Τεσσάρων Προβλητών και Δύο Ναυδέτων Νοτίου λιμένα Πατρών”
21-11-2019

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Κατασκευή τεσσάρων προβλητών εξυπηρέτησης βοηθητικών σκαφών και δύο ναυδέτων για την αύξηση της ασφάλειας ελλιμενισμού πλοίων στο Ν. Λιμένα Πατρών”

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06/12/2019 , ώρα 10.00π.μ.

Αποσφράγιση προσφορών: Πέμπτη 12/12/2019, ώρα 10.00π.μ.

Δείτε εδώ την σχετική περίληψη.

Δείτε εδώ την διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Δείτε εδώ το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

Δείτε εδώ τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Σύμβασης.

Δείτε εδώ το Τεύχος Προμέτρησης.

Δείτε εδώ το Τεύχος Προϋπολογισμού.

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθ. Δήλωσης.

Δείτε εδώ την Δήλωση Συμμόρφωσης Αναδόχου.

Δείτε εδώ το Έντυπο Εκπαίδευσης Οικονομικού Φορέα.

Δείτε εδώ την Περιβαλλοντική Ενημέρωση Αναδόχων.

Δείτε εδώ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Δείτε εδώ το Έντυπο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Δείτε εδώ το Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων.

Δείτε εδώ το Έντυπο “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ”

Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας.

Δείτε εδώ τον Φάκελο Ασφαλείας & Υγείας.

Δείτε εδώ την Λίστα των Σχεδίων.

Σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σχέδιο ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Β – ΚΑΤΟΨΗ ΑΝΩΔΟΜΩΝ

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Β – ΔΙΑΤΑΞΗ Τ.Ο.

Σχέδιο ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ (1/2)

Σχέδιο ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ (2/2)

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Β – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΙΧ. ΣΚΥΡΟΔ.

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Α – ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ

Σχέδιο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Β – ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ & ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Α – ΤΟΜΗ ΚΛΑΔΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Α – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΒΥΘΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ (1/2)

Σχέδιο ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΥΘΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ (2/2)

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Α – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΩΤΟΥ ΝΑΥΔΕΤΟΥ (1/2)

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Α – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΩΤΟΥ ΝΑΥΔΕΤΟΥ (2/2)

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Β – ΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχέδιο ΤΜΗΜΑ Β – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΔΟΜΗΣ