Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Χώρων Αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε. σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα ISPS
03-09-2019

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την  “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Χώρων Αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε. σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα ISPS”, προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον ΦΠΑ), χρονικής διάρκειας σαράντα πέντε (45) ημερών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη.