Διακήρυξη Διαγωνισμού για “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Ελέγχου Ασφαλείας Χώρων & Εγκαταστάσεων Πρώην Εργοστασίου της Π.Π.”
07-08-2019

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Χώρων & Εγκαταστάσεων του Πρώην Εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής (Π.Π.).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ αποκλειστικά): Παρασκευή 23-08-2019 και ώρα 12:00μ.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική Περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Δείτε το Τ.Ε.Υ.Δ. σε μορφή pdf και σε μορφή word

16-08-2019: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ

Δείτε εδώ το κείμενο της διευκρίνισης επί ερωτήματος.

Δείτε εδώ το σχετικό ερώτημα.