Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Βελτίωση Υποδομών Βορείου Λιμένα Πατρών”
13-02-2019

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την αναδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση Υποδομών Βορείου Λιμένα Πατρών” εκτιμώμενης αξίας 1.400.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 15/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

Τεχνική ΄Έκθεση Αποτίμησης – Μελέτης Στατικής Επάρκειας

Τεχνική Έκθεση Επεμβάσεων – Μελέτης Ενίσχυσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ 2

Τεύχος ΣΑΥ-ΦΑΥ Υφιστάμενης Υποστήλωσης

ΚΑΤΟΨΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΓΙΔΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΟΨΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟY

H/M ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 10

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 10 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ KAI ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ KAI ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΠΟΥ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α/Α 80237.

13/03/2019: Δείτε εδώ Απόφαση Μετάθεσης Ημερομηνίας Αποσφράγισης στις 29/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.