Διακήρυξη Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών φυλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε. σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα ISPS (Διάρκεια 4 μήνες)
12-02-2019

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε. σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα ISPS με διάρκεια σύμβασης 4 μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 07-03-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την κατάθεση προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ).

Δείτε εδώ τη σχετική Περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ το σχετικό τεύχος Διακήρυξης.