ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Αποκατάσταση λειτουργικού βάθους Βόρειας Λιμενολεκάνης Βορείου Λιμένα Πατρών”
30-01-2019

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικού βάθους Βόρειας Λιμενολεκάνης Βορείου Λιμένα Πατρών», εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., από ιδίους πόρους του Ο.Λ.Π.Α. Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/02/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/02/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ KHMDHS_signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΕΝΤΥΠΟ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ_ΦΟΡΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ADA_KHMDHS_signed

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

Σ.Α.Υ_ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ_signed

ΣΧΕΔΙΟ_ΕΚΣΚΑΦΗ Β ΛΙΜΑΝΙ_signed

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

ΤΣΥ_signed

Φ.Α.Υ_ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ_signed