Διακήρυξη Διαγωνισμού για την παραχώρηση Υπαίθριου χώρου στον Ν. Λιμένα Πατρών (για υποκείμενα σε Τελωνειακό Έλεγχο)
26-11-2018

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα (1) έτος, της χρήσης και εκμετάλλευσης Υπαίθριου Λιμενικού Χώρου συνολικής επιφάνειας 8.137,95 τ.μ. στο Νότιο Λιμένα Πατρών για την φορτοεκφόρτωση, εναπόθεση και διαχείριση εμπορευμάτων – φορτίων, όπως φορτηγά οχήματα, ασυνόδευτα trailers, containers κλπ, τα οποία υπόκεινται σε Τελωνειακό Έλεγχο.

Διεξαγωγή Διαγωνισμού (λήξη υποβολής προσφορών): Πέμπτη 13/12/2018, ώρα 11:00 π.μ.

Δείτε εδώ  τη σχετική Περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.