Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων
15-10-2018

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη διακήρυξης.

Δείτε εδώ το σχετικό τεύχος διακήρυξης.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού: Παρασκευή 26/10/2018, ώρα 11:00.