Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.”
04-10-2018

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ενέργεια ανάδειξης αναδόχου για την “Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.”

Ο εν λόγω Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός έχει λάβει α/α 61857 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών – μέσω του ΕΣΗΔΗΣ αποκλειστικά – την 07-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ το τεύχος διακήρυξης.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης σε μορφή pdf και σε μορφή zip (η οποία περιέχει και το xml αρχείο).

Δείτε εδώ το Σχέδιο Σύμβασης.