Ανακοίνωση-Πρόσκληση για “Κατασκευή εσωτερικής περίφραξης στο Νότιο Λιμένα Πατρών”
08-05-2018

Δείτε εδώ Ανακοίνωση-Πρόσκληση του ΟΛΠΑ Α.Ε. για την “Κατασκευή εσωτερικής περίφραξης στο Νότιο Λιμένα Πατρών”.

Προθεσμία κατάθεσης/αποστολής προσφορών η 11/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής.

Δείτε εδώ το σχέδιο Τομής Κιγκλιδώματος.

Δείτε εδώ το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.