Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Λιμένα Πατρών
24-04-2018

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ενέργεια ανάδειξης αναδόχου για το έργο Συντήρηση χώρων πρασίνου Λιμένα Πατρών.

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 11-05-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ το τεύχος της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής.

Δείτε εδώ το έντυπο ΤΕΥΔ σε μορφή doc αρχείου και σε μορφή pdf αρχείου

Δείτε εδώ το έντυπο Προϋπολογισμού μελέτης.