ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ”, ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ”
13-12-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο “Αναβάθμιση Ασφάλειας Λιμένα Πατρών”, Υποέργο 2 “Εξοπλισμός εποπτείας θαλάσσιου και χερσαίου χώρου και ελέγχου οχημάτων” με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014-2020″.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών είναι η 17-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ.

Δείτε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ το τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Δείτε εδώ  το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – Τμήμα 1.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – Τμήμα 2Α.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – Τμήμα 2Β.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – Τμήμα 3.

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Μελέτης.

Δείτε εδώ το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας σε μορφή pdf  και σε μορφή zip που περιέχει το xml αρχείο.

Δείτε εδώ το σχέδιο Σύμβασης.

19-12-2017: Δείτε εδώ διευκρίνιση που αφορά στο κεφάλαιο 2.2.9.2 του τεύχους διακήρυξης.

04-01-2018: Δείτε εδώ απάντηση σε διευκρινιστικό ερώτημα που τέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ από την εταιρεία ΝΤΑΡΕΞ Α.Ε.Ε. στις 19-12-2017.