Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών ανωδομής και λειτουργικού βάθους Δυτικού Προβλήτα Ρίου”
12-12-2017

Δείτε εδώ τη σχετική Aνακοίνωση-Πρόσκληση.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής.

Δείτε εδώ το τεύχος Προϋπολογισμού.

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης.

Δείτε εδώ το Τοπογραφικό Διάγραμμα του Δυτικού Προβλήτα Ρίου.

Δείτε εδώ την Κάτοψη του Μετώπου Δυτικού Προβλήτα Ρίου.

Δείτε εδώ την τομή κρηπιδώματος του Δυτικού Προβλήτα Ρίου.