ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
06-12-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αποκατάσταση λειτουργικού βάθους βόρειας λιμενολεκάνης Βόρειου Λιμένα Πατρών”.

Η δημοπρασία του έργου θα διενεργηθεί την Τρίτη 19-12-2017, ώρα 10:00. 

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής.

Δείτε εδώ το Σχέδιο της Βυθομέτρησης του Κεντρικού Λιμένα Πατρών.

Δείτε εδώ το τεύχος Προϋπολογισμού Μελέτης.

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης.

Δείτε εδώ το έντυπο ΤΕΥΔ σε μορφή word και σε μορφή pdf εγγράφου.