Προκήρυξη Διαγωνισμού για την “Κατασκευή πρόσθετης καθ’ ύψος περίφραξης στο Νότιο Λιμένα Πατρών”
01-08-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει στις 29/8/2017 (ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ.) συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο “Κατασκευή πρόσθετης καθ’ ύψος περίφραξης στο Νότιο Λιμένα Πατρών”.

Δείτε εδώ την Περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής.

Δείτε εδώ το τεύχος Προϋπολογισμού Μελέτης.

Δείτε εδώ το τεύχος Τιμολογίου Μελέτης.

Δείτε εδώ τα σχετικά σχέδια.

Δείτε εδώ το έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ..