ΝΕΑ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο “Κατεδάφιση Υποστέγου Νο.4 στο Βόρειο Λιμένα Πατρών”
31-05-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί στις 22/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Κατεδάφιση Υποστέγου Νο.4 στο Βόρειο Λιμένα Πατρών”.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή.

Δείτε εδώ την Ειδική Τεχνική Περιγραφή.

Δείτε εδώ την Προσμέτρηση Εργασιών.

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Μελέτης.

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης.

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δείτε εδώ το σχετικό Απόσπασμα Τοπογραφικού.

Βρείτε το Τυποποιημένο ‘Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε μορφή pdf και σε μορφή word.

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικα με τον Διαγωνισμό

Δείτε εδώ τις διευκρινίσεις σχετικά με 3 έγγραφα με ερωτήματα οι οποίες δόθηκαν στις 16/6/2017.