ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠΑ Α.Ε”
29-05-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο “Διενέργεια Γεωτεχνικής Έρευνας και Αξιολόγησης σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.”.

Λήξη επίδοσης προσφορών: Τρίτη 20/06/2017, ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική Περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Δείτε εδώ το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

Δείτε εδώ το Παράρτημα του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων.

Δείτε εδώ το τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων για την εκπόνηση της μελέτης.

Δείτε εδώ το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών.

Δείτε εδώ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προσθήκη 07/06/2017: Δείτε εδώ το Απόσπασμα Βυθομετρικού Χάρτη της περιοχής.

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τον Διαγωνισμό

Δείτε εδώ τις διευκρινίσεις σχετικά με 2 έγγραφα με ερωτήματα οι οποίες δόθηκαν στις 14/06/2017.