ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
03-05-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του για το έτος 2017, προϋπολογισμού 2.700€ πλέον ΦΠΑ, όπως καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 24/5/2017 και ώρα 10:00π.μ. στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας (Κτίριο Υπηρεσιών Νότιου Λιμένα Πατρών).

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ το σχετικό πίνακα προσφοράς.