Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ 2-3-2017
02-03-2017

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΟΛΠΑ της 2-3-2017 σχετικά με την δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης έγκρισης τροποποίησης και επανακαθορισμού ορίων Χερσαίας ζώνης λιμένα.